Tel.: +30 26710 22281     Email: [email protected]     

Όροι Έκδοσης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

Για τα εισιτήρια της προωθητικής ενέργειας "ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" δεν ισχύει η πολιτική ακυρώσεων, μεταβίβασης και επιστροφών, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το εισιτήριο δε δύναται να ακυρωθεί, δεν επιστρέφεται η αξία του στον κάτοχο σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού και δε δύναται να τροποποιηθεί και ως εκ τούτου ακυρώνεται σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του δρομολογίου ή σε περίπτωση αιτήματος του για οποιαδήποτε μεταβολή. 

Γενικοί Όροι έκδοσης εισιτηρίου

Η ιστοσελίδα «http://www.ktelkefalonias.gr» (στο εξής η «Ιστοσελίδα») είναι σύστημα επικοινωνίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με τον επιβάτη (στο εξής ο χρήστης), η οποία παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν το χώρο των συγκοινωνιών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης (καλούμενοι στο εξής "Συμφωνία" ή "Σύμβαση") περιγράφουν την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου, κάνοντας κράτηση θέσης μέσω διαδικτύου, προκειμένου για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του χρήστη με χρέωση της πιστωτικής κάρτας του.

 Ο χρήστης εγγυάται ότι ενεργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους των συναλλαγών, όπως ισχύουν και τους έχει αποδεχτεί. Έχει δε πλήρη ευθύνη έναντι των υποχρεώσεών του προς την Εταιρεία ως πελάτης. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας αφορούν αποκλειστικά στη χρήση της ιστοσελίδας και δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν τη μεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες και υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Αποτελούν δε επιπρόσθετο μέρος των όρων της ιστοσελίδας «http://www.ktelkefalonias.gr» της Εταιρείας, τους οποίους ο χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί και συναινέσει. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με τις διαδικασίες πληρωμής ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς, δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Εύχρηστος οδηγός online αγοράς εισιτηρίου θα καθοδηγεί βήμα-βήμα το χρήστη στην επιλογή θέσης και στη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου.

Αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να τηρεί αυστηρά τις εκάστοτε οδηγίες ασφαλείας ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της συναλλαγής. Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

  1. Ειδικές Διατάξεις

 Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το χρήστη από αυτή την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή προσθήκη. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χρήσης κάθε υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. 

  1. Καταχώρηση / Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Η Εταιρεία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Εταιρείας όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα του επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι διαρκής στόχος της Εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους χρήστες ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μαζί της. Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

 Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση), ο χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της Εταιρείας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, εκμίσθωση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα.

Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της Ιστοσελίδας καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Ιστοσελίδα.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των χρηστών. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που θα παρέχονται σε τρίτους είναι μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα προσωπικά δεδομένα τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τους χρήστες, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει μονομερώς απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. 

  1. Ασφάλεια Συναλλαγών

 Η ασφάλεια των δεδομένων είναι διαρκής στόχος της Εταιρείας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους χρήστες ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές μαζί της. Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, η Εταιρεία αποθηκεύει τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα του χρήστη, (ήτοι το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου). Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του χρήστη και ιδιοκτήτη της κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει τη συναλλαγή για λογαριασμό της Εταιρείας, κατόπιν συμβατικής σχέσης. Στην όλη διαδικασία της κράτησης/συναλλαγής, η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή και δεν έχει καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες. Η Εταιρεία συναινεί προς την Τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που για την πληρωμή της κράτησης χρησιμοποιήσει ο χρήστης την κάρτα κάποιου τρίτου προσώπου, ο χρήστης εγγυάται για την εξουσιοδοτημένη χρήση της και ότι, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί και για οποιαδήποτε παραβίαση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

 Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της κράτησης/συναλλαγής πρέπει να είναι έγκυρες. Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει είναι ακριβείς και ως εκ τούτου δε δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που δεν παραλάβει ο χρήστης μέσω email την απόδειξη κράτησης/συναλλαγής λόγω λανθασμένης καταχώρησης του email στη σελίδα της, ή λόγω των ρυθμίσεων που εφαρμόζει ο χρήστης για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του. Θα πρέπει ο χρήστης να ειδοποιήσει άμεσα σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης email ή τον αριθμό τηλεφώνου του. Είναι δική του ευθύνη η σύννομη καταχώρηση όλων τα στοιχείων της κράτησης/συναλλαγής. Σε περίπτωση που η κράτηση/συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα Τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η εν λόγω συναλλαγή ακυρώνεται αυτομάτως.

 Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι, οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Όρων μπορεί να οδηγήσει: (α) σε ακύρωση της κράτησης, (β) σε απώλεια οποιουδήποτε χρηματικού ποσού καταβάλλει για την αγορά του εισιτηρίου, (γ) σε στέρηση του δικαιώματος να έχει πρόσβαση στη σχετική υπηρεσία στο οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω Όροι. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) έχει την απαιτούμενη ηλικία για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα καθώς και να δημιουργεί δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά στις ενέργειές του, (β) είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό ή εκ μέρους των προσώπων που περιλαμβάνονται στην κράτηση/συναλλαγή που πραγματοποιεί και αποδέχεται τους εν λόγω Όρους εκ μέρους τους, και (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο είναι αληθείς και ακριβείς. Για λόγους ασφάλειας κατά της εξαπάτησης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες /έγγραφα.
Οι τρόποι πληρωμής για τις ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι:
• VISA:1) CREDIT 2) DEBIT 3) BUSINESS

  • MASTERCARD: 1) CREDIT 2) DEBIT 3) BUSINESS 4) MAESTRO
  • AMERICAN EXPRESS 
  1. Διαδικασία

Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα αγοράς του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Αφού προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες, όπως τη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κράτησης/συναλλαγής του (ήτοι το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου), ο χρήστης θα λάβει μέσω email επιβεβαίωσης με τον αριθμό κράτησης και τις λεπτομέρειες της κράτησης, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στον τόπο αναχώρησης της συγκεκριμένης διαδρομής. Εάν ο χρήστης δεν λάβει απόδειξη συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της κράτησης/συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η εν λόγω συναλλαγή ή όχι. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

 Οι τιμές επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της κράτησης, στο σημείο που ο χρήστης κάνει ‘κλικ’ στο κουμπί «Ολοκλήρωση κράτησης». Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι χρήστες που προσκομίζουν έγκυρο έγγραφο επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, με την προσκόμιση της ταυτότητάς τους. Τα εισιτήρια επιστροφής έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Θα πρέπει ο χρήστης να προσκομίσει το συγκεκριμένο εισιτήριο στον τόπο αναχώρησης του δρομολογίου και ο αρμόδιος υπάλληλος της Εταιρείας θα το θεωρήσει. Σε περίπτωσης ειδικής έκπτωσης, ο χρήστης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της εν λόγω έκπτωσης (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν φέρει μαζί το αντίστοιχο αποδεικτικό της έκπτωσης τότε θα καταβάλει επιπλέον χρήματα για να καλύψει την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου. Τέλος, σε περίπτωση επιλογής θέσεων από τον αγοραστή η διάταξη των θέσεων που εμφανίζεται στο διάγραμμα της ιστοσελίδας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του λεωφορείου. 

  1. Ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίου

Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή του. Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου στο χρήστη σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως.
Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά τη ημερομηνία και την ώρα του ταξιδιού ή να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών, εφόσον σε κάθε περίπτωση υπάρχει θεώρηση επί του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας και μόνον.


 Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει το αίτημα για αλλαγή ή ακύρωση, στέλνοντας email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Κατόπιν, θα σταλεί από την Εταιρεία ένα email με αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο αίτημα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης δε λάβει το μήνυμα, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, ώστε να διαπιστωθεί ότι το αίτημα έχει παραληφθεί και επεξεργάζεται. Η Εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη, εάν για τυχόν τεχνικούς λόγους, η διαδικασία της επικοινωνίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Εάν ο χρήστης έχει κάνει μια ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου, αλλά δεν παρουσιαστεί την ημερομηνία αναχώρησης του δρομολογίου, θα του επιστραφεί μέρος του ποσού της συναλλαγής, αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί της. Οι ώρες δρομολογίων που εμφανίζονται στην ολοκλήρωση της κράτησης/συναλλαγής ενδέχεται να αλλάξουν, από την ημέρα που ο χρήστης πραγματοποίησε τη συναλλαγή μέχρι την ημέρα της αναχώρησης. Σε περίπτωση αλλαγής των ωρών των δρομολογίων και σε περίπτωση που ο χρήστης έχει διαθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή μαζί του, προκειμένου να τον ενημερώσει όσο το δυνατό νωρίτερα για τις αλλαγές, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει ανάλογα το πρόγραμμα του ταξιδιού του. Ωστόσο, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να ελέγξει ότι το δρομολόγιο θα λειτουργήσει όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

 Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λάθους στην καταχώρηση των δεδομένων, σφάλματος υπολογισμού ή τυπογραφικού λάθους) με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας τιμής, η οποία προφανώς έχει εμφανιστεί κατά λάθος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση, ακόμη και αν έχει λάβει ο χρήστης την αυτόματη επιβεβαίωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το χρήστη το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να κάνει μια εκ νέου κράτηση στη σωστή τιμή, εφόσον το επιθυμεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να ζητηθεί να προσκομίσει ο χρήστης κάποιο αποδεικτικό εκτός από τις πληροφορίες κατά τη χρέωση και την πληρωμή της κράτησης. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της κράτησης, της επεξεργασίας των πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μετέπειτα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση αν δε λάβει το αποδεικτικό όταν ζητηθεί, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το χρήστη, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δήλωσε κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση δε που η επικοινωνία δεν κατέστη εφικτή, η κράτηση θα ακυρωθεί χωρίς καμία απολύτως ευθύνη της Εταιρείας. 

  1. Κυρώσεις σε Επιβάτη

Σε επιβάτη που έκδωσε ηλεκτρονικό εισιτήριο με έκπτωση χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά που ορίζουν την δικαιούμενη αυτή έκπτωση επιβάλλεται πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας − τέρματος του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άρθρο 8
ΦΕΚ 2498 19 Νοεμβρίου 2015

  1. Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Πλήρης συμφωνία και ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου:
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και οι Γενικοί Όροι της ιστοσελίδας «ktelkefalonias.gr» της Εταιρείας, τις οποίες ο χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί και συναινέσει εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

  1. Επικοινωνία

Όλα τα αιτήματα που λαμβάνονται, απαντώνται μέσα σε 24 ώρες μέσω e-mail ή τηλεφώνου, εάν το αίτημα σταλεί εντός των ωρών εργασίας. Αν σταλεί εκτός των ωρών εργασίας, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία με το χρήστη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία (Κ.Τ.Ε.Λ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.), μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα, στο email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., στον αριθμό: (Γραμματεία) +30 2671022281 (Λογιστήριο) +30 2671028382, στα τηλέφωνα των εκδοτηρίων εισιτηρίων (βλ. ενότητα εκδοτήρια στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας), καθώς και στην ταχυδρομική δ/νση: Αντ. Τριτση αρ.5, TK: 28100, Αργοστολι.

 

Kefalonian Buses

The company of KEFALONIA BUSES (KTEL Kefalonias) is in the field of transportation for over 50 years and has 42 interurban and 5 city buses, connecting Argostoli with all the villages of Kefalonia and also all our main stations in Argostoli, Lixouri, Sami, Ithaca and Poros with the city of Patra & Athens.

Your First Choice
for your travels within & from Kefalonia

We Provide:

Wifi on Bus
WiFi on Bus
AirCondition on Bus
AirCondition
Support
Support
Frequent Routes
Frequent Routes

Read More

Recent Updates

All Updates

Contact Us