Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομίσετε ένα έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από την εταιρία μας δεν θεωρείται έγκυρο. Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά ή εισιτήριο που δεν περιέχει τα αναγκαία «κουπόνια», δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και θα πρέπει να ξαναγοραστεί.

 Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει επίσης τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως και τον τόπο προορισμού. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά. Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια. Σε περίπτωση απώλειας του δεν υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης.

 Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί. Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης υποχρεούται να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί. Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν έχει την ως άνω κάρτα μαζί του υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της αξίας του προβλεπόμενου για τη διαδρομή εισιτηρίου. Τα παιδιά μέχρι την συμπλήρωση του έκτου (6) έτους από την γέννηση τους, μετακινούνται δωρεάν.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται δωρεάν με ευθύνη του επιβάτη. Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγω απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό και τον προορισμό σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας που να κάνουν εύκολη και σίγουρη την αναγνώριση της. Το προσωπικό της εταιρείας μας, δηλαδή ο οδηγός του λεωφορείου, ο εισπράκτορας, ο εκδότης του εισιτηρίου και οι φορτοεκφορτωτές, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής τους από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας τους.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς να συνοδεύεται σε όλη τη διάρκεια αυτής από ενήλικο άτομο . Επίσης απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας να βρίσκονται στο ίδιο κάθισμα ο συνοδός ανήλικου με το ανήλικο τέκνο έως 6 ετών.( ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020) .Το συνοδεύον τα παιδιά αυτά άτομο επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτών . Τα παιδιά μέχρι την συμπλήρωση του (6) έτους από την γέννηση τους, μετακινούνται με κανονικό εισιτήριο. Το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας με απόφαση του ΔΣ ,με δική του προσφορά, αποφάσισε την χορήγηση 50% έκπτωσης (παιδικό εισιτήριο) για παιδιά έως 6 ετών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ

 Τα ζώα μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών είτε στο διάδρομο είτε στις σκάλες και κοντά στον ιδιοκτήτη/ κάτοχο τους. Το βάρος τους πρέπει να είναι μέχρι δέκα(10) κιλά και να μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού διαστάσεων 50x40x35 εκατοστά. Οι ιδιοκτήτες/ κάτοχοι πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα και να έχουν μαζί τους όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το ζώο που συνοδεύουν, τα οποία να είναι ενημερωμένα για την τελευταία διετία. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, κοντά στον ιδιοκτήτη τους, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Συγκεκριμένα οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Κάθε λεωφορείο μπορεί να μεταφέρει μέχρι δύο κατοικίδια. Για τη δική σας διευκόλυνση πρέπει να κάνετε προκράτηση στο εισιτήριο σας και να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να μεταφέρετε κάποιο κατοικίδιο. Η μεταφορά των ζώων σύμφωνα με τα παραπάνω είναι υποχρεωτική, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω κανονισμοί, δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του οδηγού, του ιδιοκτήτη ή των άλλων επιβατών και οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι υψηλές.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

 Επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός 8 ωρών προ της προγραμματισμένης ώρας αναχωρήσεως του λεωφορείου. Το εισιτήριο μέχρι και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του λεωφορείου για το δρομολόγιο που έχει εκδοθεί μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά την ημερομηνία ή την ώρα του αναχώρησης του επιβάτη ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπα σε αμφότερες τις περιπτώσεις χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών υπό τον αναγκαίο όρο ότι θα λάβει χώρα σχετική με την ακύρωση ή τη μεταβολή του προορισμού ή του δρομολογίου ή της μεταβίβασης του εισιτήριου θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας .Σε περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως στον αναγραφόμενο αρχικά επί του εισιτηρίου επιβάτη θα επιστραφεί το αντίστοιχο μέρος της αξίας ή ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου .

 Για τα εισιτήρια της προωθητικής ενέργειας ("ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ") δεν ισχύει η «πολιτική» ακυρώσεων, μεταβίβασης και επιστροφών, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Το εισιτήριο δε δύναται να ακυρωθεί, δεν επιστρέφεται η αξία του στον κάτοχο σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού και δε δύναται να τροποποιηθεί και ως εκ τούτου ακυρώνεται σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανισθεί την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του δρομολογίου ή σε περίπτωση αιτήματος του για οποιαδήποτε μεταβολή .

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 Η ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε. υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:

  • Για απώλεια αποσκευών με υπαιτιότητα του συγκοινωνιακού φορέα, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης τριάντα( 30) ευρώ (€).
  • Για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων ποσό ελάχιστης αποζημίωσης δεκαπέντε (15 €).

 

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς

Το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς βρίσκεται για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των μετακινήσεων και αριθμεί 42 υπεραστικά και 5 αστικά λεωφορεία, συνδέοντας το Αργοστόλι με όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς αλλά και τους βασικούς μας σταθμούς στο Αργοστόλι, το Ληξούρι, τη Σάμη, την Ιθάκη και τον Πόρο με την Πάτρα & την Αθήνα.

Η Πρώτη σας Επιλογή
για τις μετακινήσεις σας εντός & εκτός Κεφαλονιάς

Παροχές:

WiFi στο Λεωφορείο
WiFi στο Λεωφορείο
AirCondition on Bus
AirCondition
Εξυπηρέτηση
Εξυπηρέτηση
Συχνά Δρομολόγια
Συχνά Δρομολόγια

Περισσοτερα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ολες οι Ανακοινωσεις

Επικοινώνησε μαζί μας